ترتیب اجرای حرکات ورزش زورخانه

توضیحات:

 • به نام خدا

  ۱- سنگ گرفتن :

  سنگ در خارج از گود انجام می گیرد ولی در مواقعی در داخل گود . ورزشکار می بایست قبل از اجرای این حرکت بدن خود را کاملاْ گرم کرده و آماده نماید تا آسیب نبیند.

  ۲- ورود به گود :

  گروهی انجام می شود . در مواردی که ورزشکار دیر تر از موعد به زورخانه وارد می شود به بقیه ورزشکاران در داخل گود با رخصت از مرشد  ملحق میگردد.

  ۳-گرم کردن :

  به صورت گروهی انجام می شود . ( معمولاْ با دویدن گروهی در داخل گود و با ضرب مرشد یا بدون ضرب ، با انجام حرکات در حین دویدن بدن خود را گرم میکنند- در مواقعی با میل گرفتن سبک، بدن را آماده میکنند. البته بهتر است قبل از این حرکت بدون ابزار ورزشی بدن را گرم کرد مثل:  دویدن)

  ۴- سلام باستانی ، انواع شنو:

  نشستن به شیوه ورزش زورخانه که ورزشکار برروی پای راست زانو زده و پای چپ را به جلو پیش میکند و دست چپ روی زانوی چپ و دست راست روی مچ دست چپ ، به این شیوه سلام باستانی میگویند).

  ۵-   نرمش پشت تخته شنو:

  به صورت گروهی و هماهنگ با میدان دار و ضرب مرشدانجام می شود.

  ۶- میل بازی :

  انفرادی انجام می شود . فردی که میل باز است  برای شیرینکاری در داخل گود ، قبل از انجام میل گیری ، میل بازی میکند.

  ۷- میل گیری آرام :

  افراد داخل گود به صورت هماهنگ  با میدان دار به صورت جمعی و گروهی این حرکت را انجام می دهند.

  ۸- نرمش با میل :

  بعد از میل گیری آرام افراد بدون آنکه دسته میل را رها کنند و با میل حرکات نرمشی انجام می دهند و آنهم به صورت هماهنگ .

  ۹- میل گیری تند :

  این حرکت بعد از نرمش با میل انجام می شود که در بعضی اوقات هم به او میل گرفتن شلاقی گفته می شود .

  ۱۰- پازدن :

  گروهی انجام می شود و مراحلی دارد که بعداْ توضیح داده خواهد شد .

  ۱۱-چرخ زدن

  ۱۲-پای آخر

  ۱۳-دعا

  ۱۴- حرکات بازگشت به حالت اولیه بدن:

  متاسفانه این حرکت در همه ی زورخانه ها انجام نمی شود که امیدواریم یکی از الزامات این ورزش محسوب گردد .

  ۱۵- خروج از گود

  ۱۶- کباده زدن

  ۱۷- کشتی پهلوانی 


 • تهیه و تنظیم توسط باشگاه ستاره تن سا
  تماس : 09132860375‬
  انتشار مطلب در :